usernameUsername : passPassword : รหัสภาพ handสมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน?

..ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลัง(กรมประมง)วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างมีคุณภาพ..

ค้นหาค้นหาข้อมูล :
วันเวลา วันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:10 น.

  • พระเจ้าอยู่หัว
  • พระราชินี
  • สมด็จพระเทพเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • กรมประมง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

เมนูหลัก Main-Menu

หน้าหลัก หน้าหลัก
กระดานถาม-ตอบ กระดานถาม-ตอบ
ภาพกิจกรรม/โครงการ ภาพกิจกรรม/โครงการ
 แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร,แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
ประเภทข่าวกองคลัง ประเภทข่าวกองคลัง

ข่าวประจำวันกองคลัง ข่าวประจำวันกองคลัง
ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก
KM กองคลัง  KM กองคลัง
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง

เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงาน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อผู้ทิ้งงานที่ถูกเพิกถอน
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง สถานที่ประกวดราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง การยื่นซองสอบราคา
เกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ปปง.)
Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Link-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง กรมประมง
หน่วยงานภายในกรมประมง หน่วยงานภายในกรมประมง
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
GFMIS สำนักงบประมาณ
GFMIS GFMIS
GFMIS GFMIS Report
Thai Goverment Thai Goverment
Link-ระบบงาน Link-ระบบงานกรมประมง

ระบบงาน สารสนเทศภายในกรมประมง
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน-ค่าจ้าง
ระบบงาน ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
ระบบงาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
excelLoader
web_online
รับเรื่องร้องเรียน
searchgoogle
qrcode

คู่มือการปฏิบัติงาน
ค้นหาข่าว :  ตั้งแต่วันที่ :  ถึงวันที่ :
    คู่มือขั้นตอนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ ของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ดูรายละเอียด (28/03/2016) 
    คู่มือการเรียกข้อมูลยืนยันหลักผู้ขายผ่านระบบ Web Online ดูรายละเอียด (15/12/2015) 
    คู่มือการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน Web Online ดูรายละเอียด (26/11/2015) 
    คู่มือการบันทึกสินทรัพย์ผ่าน web online ดูรายละเอียด (29/05/2013) 
    คู่มือปฏิบัติงานวิธีสอบราคา ดูรายละเอียด (20/03/2013) 
    คู่มือปฏิบัติงานวิธีตกลงราคา ดูรายละเอียด (20/03/2013) 
    คู่มือการบันทึกรายการสินทรัพย์ ดูรายละเอียด (20/03/2013) 
    กำหนดแนวทางปฏิบัติการแจ้งข้อคลาดเคลื่อนในระบบ GFMIS ดูรายละเอียด (17/10/2011) 
    การปรับปรุงบัญชีรายได้รอการรับรู้ประจำปีงบประมาณ 2554 ดูรายละเอียด (12/10/2011) 
ทั้งหมด 9 แถว : 1 หน้า : 1